Archiv pro měsíc: Duben 2016

Příklad instrukce na provádění vizuální kontroly svarů dle ČSN EN ISO 17637

Článek uvádí příklad zpracování instrukce na provádění vizuální kontroly svarových spojů a jejich svarových ploch. Poskytuje tak praktický vhled do problematiky provádění vizuální kontroly pro projektanty, konstruktéry, technology ale i svářeče.

Vizuální kontrola je klíčovou kontrolou, kterou lze s nízkými náklady (ve srovnání s ostatními NDT) provádět a při tom lze, pokud se provádí dle požadavku daného projektantem/ konstruktérem a příslušných firemních instrukcí, předejít mnoha problémům v zajištění kvality svarových spojů. Konstruktér si samozřejmě musí uvědomit, že předepsání jakékoliv kontroly je činnost neproduktivní, přinášející jen náklady a musí velmi dobře zvážit předepisování kontrol. Předepisování kontroly rozměru svaru v rozsahu 100% všech svarů a všech výrobků je běžnou chybou konstruktérů. Svary nenosné a pomocné se tím výrazně prodraží a technický význam je minimální. Bohužel některé výrobkové normy vyžadují 100% vizuální kontrolu svarových spojů v etapě po svařování, nepředepisují však zpravidla podrobnou metodiku provádění kontroly a detailní popis dokumentace kontroly. Způsobem dokumentace může být tak jak protokol, tak třeba jen záznam v PKZ nebo průvodce.

Velmi obecně je vizuální kontrola popsána v ČSN EN ISO 17637. Rozsah kontroly v této normě je opravdu jen rámcový a mnohdy je u položky uvedeno "je-li požadováno". Konstruktér se tak pohybuje mezi požadavky výrobkových norem a technickým smyslem těchto požadavků a na druhé straně mezi velmi benevolentním popisem vizuální kontroly v ISO 17637, daným neúprosným tlakem průmyslové lobby na minimalizaci nákladů.

Většina výrobkových norem předepisuje zpravidla jen kontrolu po svařování v rozsahu 100%. Konstruktéři a technologové si však musí uvědomit, že to již často může být pozdě a že v duchu doporučení v ISO 3834 je potřebné provádět kontroly před svařováním a mnohdy i v průběhu svařování.

Kontrolní činnosti provádějí pracovníci technické kontroly nebo pracovníci koordinace svařování (svářečský dozor ve smyslu českého překladu termínu "welding koordinatr"), pokud je požadováno provádět vizuální kontrolu v jedné z následujících etap: před svařováním, v průběhu svařování, po svařování.

To, kde a jaké kontroly se budou provádět, stanovuje projektant/konstruktér na výkresové dokumentaci a v technických podmínkách na výrobu. Protože se předpokládá, že pracovníci projekce/konstrukce nejsou zpravidla dostatečně odborně znalí metod NDT, jejich předepisování a provádění, zpravidla je požadováno v technické praxi, aby při návrhu rozsahu a druhu zkoušek spolupracovali specialisté z oblasti svařování a NDT. V neposlední řadě rozsah a druh zkoušek uvádějí výrobkové normy (např. na tlakové nádoby, potrubí, kotle). Vždy je tedy třeba splnit požadavky příslušných norem, pokud jsou požadovány projektem nebo platnou legislativou. Jsou-li např. prováděny tupé svarové spoje na dílech vystavených tlaku dle ČSN EN 13480 nebo ČSN EN 13445, je v normě požadováno provést kontrolu sestavení před svařováním. Zpravidla však již není uvedeno v normách, jak zkoušky dokumentovat a podrobná metodika také chybí, respektive je v lepším případě řešena odkazem na ISO 17637.

Požadavky norem jsou samozřejmě minimální požadavky, které je nutné pro dosažení shody dodržet. Další rozsah kontrol může být dán zkušeností výrobce a požadavky konstruktérů, kdy při výrobě náročných zařízení je důsledně vyžadováno provádět kontroly jak před svařováním tak v průběhu svařování v příslušném rozsahu.

Rozsah provádění vizuální kontroly se uvádí u důležitých výrobků do PKZ (plánů kontrol a zkoušek). V některých případech je zpracování PKZ vyžadováno výrobkovou normou. V technické praxi je však dosud více zavedeno dokumentování provedených kontrol spíše do tzv. průvodek.

Nad rámec požadavků na vizuální kontrolu v etapách před, v průběhu a po svařování se v praxi musí provádět i průběžný dozor prováděný kvalifikovaným personálem z řad technologů svařování. Tento dozor je zpravidla rozšířen o dlaší kontrolní činnosti, jako je zejména kontrola dodržování parametrů svařování, kontrola kvalifikace svářečů (je-li požadována), kontrola dokumentace apod. Tato kontrola může být buď namátková nebo v rozsahu definovaném v PKZ anebo směrnicích výrobce v závislosti na druhu výrobku.

1.       Metodika provádění kontroly

1.1.     Všeobecně

Podle použitých kontrolních prostředků se VT rozděluje na dvě základní metody:

 1. Přímá vizuální kontrola (direct visual testing): je kontrola, při které není přerušena optická dráha mezi okem pozorovatele a kontrolovanou plochou a kontrola se provádí bez pomůcek nebo s použitím pomůcek typu zrcadla, čočky, boroskopy, fibroskopy, aj dle A2 v ČSN EN 13927
 2. Nepřímá vizuální kontrola (remote visual testing): je kontrola, při které je přerušena optická dráha mezi okem pozorovatele a kontrolovanou plochou a kontrola se provádí pomocí přístrojů typu fotokamery, obrazové senzory, videokamery aj. dle A3 v ČSN EN 13927

Přímá kontrola se provádí prostým okem nebo pomocí lupy, optických endoskopů. Použití metody je omezeno při použití oka pouze na povrch pod min. úhlem pohledu 30°. Tj. kontrolovaný povrch musí být dostatečně přístupný pro splnění této podmínky a také podmínky dostatečného osvětlení.

Nepřímá metoda se provádí pomocí optických nebo opto-elektrických zařízení (videoskopů) tam, kde není možné splnit podmínky pro přímou metodu, zpravidla z důvodu přístupnosti, nebo kde je požadován obrazový záznam.

VT se aplikuje na hutní polotovary (vývalky, výkovky, odlitky, apod.), díly a komponenty, montážní podsestavy a svarové spoje.

Základní metodika provádění vizuální a rozměrové kontroly vychází z ČSN EN ISO 17635, ČSN EN ISO 17637, ČSN EN ISO 3834-2. Specifické požadavky uvádí technické podmínky a výrobkové normy např.ČSN EN 13480, ČSN EN 13445 aj.

Kontrola povrchu (líc i rub) hotových svarových spojů se provádí bezprostředně po svaření, ve stavu bez jakéhokoliv obrábění, není-li v dokumentaci anebo výrobkové normě, technických podmínkách předepsáno jinak (např. jsou konstruktérem předepsány úpravy povrchu svaru ke zvýšení únavové životnosti, předepsaný termický oddych, apod). Pokud je to fyzicky možné, musí se u jednostranných tupých svarových spojů provést kontrola kořene. To může vyžadovat pečlivé plánování postupu svařování (postupu kontrol).

Před svařováním tupých spojů se musí vždy provádět kontrola sestavení, jak vyžaduje např. EN 13480, EN 13445. To může opět vyžadovat pečlivé plánování postupu svařování (postupu kontrol) a rozepsání vizuální kontroly do minimálně dvou etap: kontrola před svařováním a kontrola po svařování. Kontroluje se shoda s požadavky Výrobkové normy EN 13480, EN 12445 přímo neuvádí způsob dokumentování kontroly před svařováním a v průběhu svařování. Druh dokumentu kontroly dané kontrolní operace musí předepisovat PKZ popřípadě technologický postup.

 Základní postupy provádění kontrol uvádí následující text:

 2.       Vstupní kontrola dílů a polotovarů určených ke svaření

2.1.     Všeobecně

Vizuální a rozměrová kontrola materiálů (dílů, polotovarů, komponent, podsestav) v etapě vstupní kontroly se provádí při dodávce materiálu do podniku nebo organizačního útvaru za účelem ověření jejich shody s požadavky výrobně-technologické dokumentace (VTD), nákupní specifikace aj.

2.2.     Vizuální kontrola

Při vstupní kontrole polotovarů, výrobků včetně svařovaných, litých a kovaných, je vizuálně nutné kontrolovat zejména:

 1. Povrchy výrobků z vnější a vnitřní strany
 2. Hrany určené ke svařování (svarové hrany, úkosy)
 3. Svarové spoje svařovaných podsestav

Kontrola se provádí za účelem zjištění stavu dodávky a případných poškození, deformací, povrchových trhlin, rozvrstvení, zaválcování, otluků, rýh, dutin a jiných nestejnorodostí; za účelem kontroly geometrických rozměrů polotovarů a dílů; za účelem kontroly přípustnosti zjištěných deformací a povrchových nestejnorodostí s primárním cílem potvrzení shody se specifikovanými požadavky na dodávku, které lze ohledat pomocí vizuální a rozměrové kontroly. Pokud je kontrolován díl svařený (podsestava), kontroluje se také namátkově nebo dle požadavků vizuálně svarové spoje.

Při vizuální kontrole svařovaných dílů a polotovarů určených ke svařování se provádí ohledání příslušných povrchů základního materiálu, TOO a svarového kovu na přítomnost vad definovaných v ČSN EN ISO 6520-1, a příslušných TDP na hutní polotovary a související VTD a konstrukční dokumentaci.

Kontroluje se povrch ploch určených ke svaření (svarových ploch, úkosů), svarový spoj (u svařených podsestav), teplem ovlivněná oblast a také přilehlá oblast svarového spoje a povrchu určeného ke svaření do vzdálenosti min.20mm.

2.3.     Rozměrová kontrola

Na hutních polotovarech se provádí dle údajů objednávky a technických dodacích podmínek, výrobkových norem aj. Ověřuje se soulad naměřených rozměrů s požadavky.

Na dílech určených ke svaření se provádí kontrola rozměrů dílu a zejména připravených úkosů svarových ploch a celkový rozměr dílu v souladu s výrobní výkresovou dokumentací.

Provádí se na daném svarovém spoji (podsestavy) po provedení vizuální kontroly minimálně na třech místech délky svaru. Vychází se z výsledků vizuální obhlídky stavu povrchu a přednostně se měří ty úseky, které vzbuzují pochybnosti o shodě s požadavky na šířku, převýšení, symetrii, vlnitost aj. povrchové měřitelné vady povrchu a geometrie svarového spoje.

2.4.     Metoda kontroly povrchu hutních materiálů a polotovarů

Ohledává se povrch materiálu na přítomnost rýh, vrypů, vrubů, trhlin, rozvrstvení, zaválcování vměstků, otlučenin, dutin, struskových vměstků, studených spojů, pórů, zápalů, aj. vad definovaných ve VTD.

Vizuální kontrola se provádí v případě hutních polotovarů, dílů a montážních celků na všech dostupných místech (površích) a kde je to nutné (např. odbočky na potrubí, hrdla, aj.), použije se endoskopů (boroskopů).

2.5.     Metoda kontroly svarových ploch

Vizuální kontrola svarových ploch (úkosů) se provádí zpravidla v následujícím rozsahu:

 1. Kontrola tvaru a rozměrů svarových ploch včetně kontroly ovality konců potrubí
 2. Kontrola rozměrů kalibrace na potrubí, je-li provedena anebo předepsána ve VTD
 3. Kontrola čistoty svarových ploch, drsnosti, odstranění stop po tepelném dělení materiálu a zabarvení materiálu
 4. Kontrola značení základního materiálu

2.6.     Metoda kontroly svarových spojů

Provádí se dle postupu pro vizuální a rozměrovou kontrolu hotových svarů po svaření.

2.7.     Rozsah

Rozsah provádění kontrol uvádí konstrukční a VTD, technické podmínky aj. Provádí se na dílech určených ke svaření, polotovarech, podsestavách aj.

2.8.     Požadavky

Výsledky vizuální a rozměrové kontroly musí splňovat kritéria konstrukční a VTD, požadavky technických podmínek a souvisejících dokumentů.

2.9.     Výstup

Výstupem z kontroly je protokol nebo zápis do deníku dle požadavku PKZ anebo jiných předpisů.

3.       Kontrola před svařováním

3.1.     Metoda

Provádí se zpravidla v následujícím rozsahu:

 1. Kontrola geometrického tvaru a rozměrů opracovaných hran svarových ploch (úhly sražení hran, rozměry otupení, geometrie úkosu, aj.) včetně kontroly ovality konců potrubí a kontrola rozměrů kalibrace na potrubí anebo jiných tupých spojích, je-li předepsána
 2. Kontrola odstranění TOO, stop a okují od tepelného dělení (v závislosti od požadavků konstrukční a VTD, norem, technických podmínek)
 3. Kontrola rozměrů sestavení svarového spoje, zejména kontrola mezer/spár mezi otupením a kontrola přesazení vnějších a vnitřních povrchů tupých spojů
 4. Kontrola tavných vložek a podložek, jsou-li použity
 5. Kontrola kvality stehů vizuálně na nepřítomnost vad, trhlin a kontrola měřením
 6. Kontrola čistoty svarových ploch a přilehlé oblasti svarového spoje
 7. Kontrola ochrany přilehlých oblastí svarového spoje proti nadměrnému rozstřiku (zpravidla u austenitických materiálů)
 8. Kontrola značení základního materiálu a jeho přenosu (značka oceli, číslo tavby, rozměr) a jeho shody s požadavky konstrukční a VTD, WPS
 9. Kontrola správnosti předepnutí, je-li požadováno nebo prováděno
 10. Je-li požadováno, provede se výchozí měření výchozích hodnot smrštění (deformací) svarového spoje vhodným způsobem, např. na kontrolních důlčících apod.

3.2.     Rozsah

Rozsah provádění kontrol uvádí konstrukční a VTD, WPS, technické podmínky aj. Provádí se na dílech určených ke svaření.

3.3.     Požadavky

Výsledky vizuální a rozměrové kontroly musí splňovat kritéria konstrukční a VTD, WPS, požadavky technických podmínek a souvisejících dokumentů.

3.4.     Výstup

Výstupem z kontroly je protokol nebo zápis do deníku dle požadavku PKZ anebo jiných předpisů.

4.       Kontrola v průběhu svařování

4.1.     Metoda

Vizuální kontrola v průběhu svařování se provádí zpravidla v následujícím rozsahu:

 1. Kontrola čistoty svarových housenek svařovaných obalenou elektrodou (a dalšími metodami zanechávajícími strusku) od strusky, kontrola a čištění od oxidů u metod svařování v ochranných plynech
 2. Kontrola stavu povrchu očištěných housenek na nepřítomnost vad charakteru trhlin, kráterů a pórů, kontrola správnosti natavení základního materiálu, kontrola nepřítomnost rozvrstvení a přeteklých okrajů, aj. nepřípustných vad,
 3. Kontrola napojení svarových housenek bez vad, kontrola kvality stehů, jejich rozmístění, velikost, neporušenost,
 4. Kontrola úplnosti a správnosti odstranění stehů, je li předepsáno jejich odstranění v průběhu svařování,
 5. Kontrola kvality použití/ ustavení fixačních přípravků v průběhu svařování
 6. Kontrola čistoty svarových ploch,
 7. Kontrola správnosti předepnutí, je-li požadováno nebo prováděno,
 8. Je-li požadováno, provede se průběžné měření hodnot smrštění (deformací) svarového spoje vhodným způsobem, např. na kontrolních důlčících apod.,
 9. Je-li předepsáno drážkování (u oboustranných tupých spojů), kontroluje se rozměr a tvar drážkování a jeho shoda s požadavky VTD, WPS. Není-li tvar drážky definován, měl by odpovídat původnímu tvaru svarových ploch spoje se zohledněním dostatečné hloubky drážkování pro zajištění bezpečného průvaru,
 10. Jsou-li prováděny opravy vadu, kontroluje se úplné odstranění všech vad a provedení tvaru vybrání je ve shodě s požadavky WPS. Není-li tvar definován, musí být proveden tak, aby bylo zajištěno natavení svarových ploch a úplné provaření
 11. Jsou-li předepsány mezioperační kontroly PT nebo RT, provede se před nimi celková VT svarového spoje v daném stavu.

4.2.     Rozsah

Rozsah provádění kontrol uvádí konstrukční a VTD, technické podmínky aj. Provádí se na dílech určených ke svaření.

4.3.     Požadavky

Výsledky vizuální a rozměrové kontroly musí splňovat kritéria konstrukční a VTD, požadavky technických podmínek a souvisejících dokumentů.

4.4.     Výstup

Výstupem z kontroly je protokol nebo zápis do deníku dle požadavku PKZ anebo jiných předpisů.

5.       Kontrola po svařování

5.1.     Metoda

Vizuální kontrola po svařování se musí provádět ve stavu po svařování, tj. před jakoukoliv úpravou (weld dressing) obrobením povrchu svaru a kořene svaru, provádí se zpravidla v následujícím rozsahu:

 1. Kontrola očištění svarových housenek a přilehlé oblasti svarového spoje
 2. Kontrola stavu povrchu svarového spoje a očištěných housenek na nepřítomnost nepřípustných povrchových vad charakteru trhlin, kráterů a pórů, kontrola správnosti natavení základního materiálu, kontrola nepřítomnost rozvrstvení a přeteklých okrajů housenek, vměstků, pórů, rozstřiku kovu, neprůvarů, studených spojů, kráterů, zápalů, aj. nepřípustných vad. Je-li spoj přístupný i z druhé strany, kontroluje se kořen svaru, případně se použije pomůcek typu zrcátek apod.
 3. Kontrola správnosti napojování svarových housenek, přechodů mezi housenkami a přechodů se základním materiálem, vlnitosti housenek
 4. Kontrola stavu povrchu svaru, u kterého je požadováno obrobení, na přítomnost zabarvení povrchu od přehřátí, na požadovanou drsnost povrchu a nepřítomnost rýh, vrypů, otluků od broušení, sekání, apod. Je-li požadováno obrobení povrchu svaru do roviny se základním materiálem, kontroluje se pozvolnost přechodu bez výrazných podbroušení dle požadavků VTD
 5. Rozměrová kontrola svarového spoje, převýšení/proláknutí lícu/rubu svaru, dovolená přesazení vnějších a vnitřních povrchů tupých spojů, strmost přechodu krycí vrstvy svaru do základního materiálu, strmost přechodu u tupých svarů nestejných tloušťek a další vady definované ve výrobkových nomách jako např.EN 13480, EN 13445 a obecné normě EN ISO 5817 v závislosti od požadavků konstrukční a VTD
 6. Kontrola stavu povrchu materiálu po odstranění dočasných technologických upínek, byly-li použity
 7. Je-li požadováno, provede se konečné měření hodnot smrštění (deformací) svarového spoje vhodným způsobem, např. na kontrolních důlčících apod.

5.2.     Rozsah

Rozsah provádění kontrol uvádí konstrukční a VTD, technické podmínky aj. Provádí se na svarových spojích.

5.3.     Požadavky

Výsledky vizuální a rozměrové kontroly musí splňovat kritéria konstrukční a VTD, požadavky technických podmínek a souvisejících dokumentů.

5.4.     Výstup

Výstupem z kontroly je protokol nebo zápis do deníku dle požadavku PKZ anebo jiných předpisů.

Seznam související dokumentace:

[1]ČSN EN ISO 9001       Systémy managementu kvality – Požadavky

[2]ČSN EN ISO 9000       Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník

[3]ČSN EN ISO 3834-1    Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 1: Kritéria pro volbu odpovídajících požadavků na jakost.

[4]ČSN EN ISO 3834-2    Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 2: Vyšší požadavky na jakost

[5]ČSN EN ISO 17635 Nedestruktivní zkoušení svarů – Všeobecná pravidla pro kovové materiály

[6]ČSN EN ISO 17637 Nedestruktivní zkoušení svarů – Vizuální kontrola tavných svarů

[7]ČSN EN 1330-1 Nedestruktivní zkoušení – Terminologie – Část 1: Všeobecné termíny

[8]ČSN EN 1330-2 Nedestruktivní zkoušení – Terminologie – Část 2: Společné termíny pro metody nedestruktivního zkoušení

[9]ČSN EN 1330-10 Nedestruktivní zkoušení – Terminologie – Část 10: Termíny používané při vizuální kontrole

[10]ČSN EN 13927 Nedestruktivní zkoušení – Vizuální kontrola – Zařízení

[11]ČSN EN ISO 6520-1 Svařování a příbuzné procesy – Klasifikace geometrických vad kovových materiálů – Část 1: Tavné svařování

[12]ČSN EN ISO 5817       Svařování – Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným svařováním (kromě elektronového a laserového svařování) - Určování stupňů kvality

[13]ČSN 050000 Zváranie kovov. Základné pojmy.

[14]ČSN 050002 Oblúkové a elektrotroskové zváranie a naváranie. Základné pojmy.

[15]ČSN EN ISO 17659 Svařování – Vícejazyčný slovník termínů svarových spojů se zobrazením

[16]ČSN EN 1792 Svařování – Vícejazyčný seznam termínů ze svařování a příbuzných procesů

[17]STN TNI CEN/TR 14599 Termíny a definice pro zváranie vo vzťahu k EN 1792.

[18]ČSN EN ISO 857 Metody svařování, tvrdého a měkkého pájení - Slovník

[19]ČSN EN 14610 Svařování a příbuzné procesy – Definice metod svařování kovů

[20]ČSN EN ISO 4063 Svařování a příbuzné procesy – Přehled metod a jejich číslování

[21]ČSN EN ISO 6947 Svařování a příbuzné procesy – Polohy svařování

[22]ČSN EN ISO 2553 Svařování a příbuzné procesy – Zobrazování na výkresech – Svarové spoje

[23]ČSN EN 22553 Svarové a pájené spoje – Označování na výkresech

[24]ČSN EN ISO 9692 Svařování - Doporučení pro přípravu svarových spojů

[25]ČSN EN 1708 Svařování – Detaily základních svarových spojů na oceli – Čáast 1: Tlakové součásti

[26]ČSN EN 1708 Svařování – Detaily základních svarových spojů na oceli – Čáast 2: Součásti bez vnitřního přetlaku

[27]ČSN EN ISO 13916 Svařování – Směrnice pro měření teploty předehřevu, teploty interpass a teploty ohřevu

[28]ČSN EN ISO 13920 Svařování – Všeobecné tolerance svařovaných konstrukcí – Délkové a úhlové rozměry – Tvar a poloha

[29]ČSN EN ISO 17662 Svařování – Kalibrace, verifikace a validace zařízení používaných pro svařování, včetně příbuzných činností

[30]ČSN EN ISO 14175 Svařování a materiály – Plyny a jejich směsi pro tavné svařování a příbuzné procesy

[31]ČSN EN ISO 15607 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Všeobecná pravidla

[32]ČSN EN ISO 15609-1 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Stanovení postupu svařování Část 1: Obloukové svařování

[33] AWS A1.11 Guide for the Nondestructive inspection of Welds

[34] AWS B1.11 Guide for the Visual Inspektion of Welds

[35] Welding Inspection Technology. American Welding Society. Fourth edition 2000.

[36] Welding Inspection Handbook. American Welding Society. Third edition 2000.

Přehled technických norem pro oblast svařováná k 4/2016

Označení normy Název normy Poznámky
Požadavky na jakost
ČSN EN ISO 3834-1 Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 1: Kritéria pro volbu odpovídajících požadavků na jakost  
ČSN EN ISO 3834-2 Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 2: Vyšší požadavky na jakost  
ČSN EN ISO 3834-3 Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 3: Standardní požadavky na jakost  
ČSN EN ISO 3834-4 Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 4: Základní požadavky na jakost  
ČSN EN ISO 3834-5 Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 5: Dokumenty, kterými je nezbytné se řídit pro dosažení shody s požadavky na jakost podle ISO 3834-2, ISO 3834-3 nebo ISO 3834-4  
ČSN EN ISO/TR 3834-6 Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 6: Návod k zavedení ISO 3834  
Svařování – všeobecná doporučení
ČSN EN 1011-1 Svařování – Doporučení pro svařování kovových materiálů – Část 1: Všeobecná směrnice pro obloukové svařování  
ČSN EN 1011-2 Svařování – Doporučení pro svařování kovových materiálů – Část 2: Obloukové svařování feritických ocelí  
ČSN EN 1011-3 Svařování – Doporučení pro svařování kovových materiálů – Část 3: Obloukové svařování korozivzdorných ocelí  
ČSN EN 1011-4 Svařování – Doporučení pro svařování kovových materiálů – Část 4: Obloukové svařování hliníku a slitin hliníku  
ČSN EN 1011-5 Svařování – Doporučení pro svařování kovových materiálů – Část 5: Svařování plátovaných ocelí  
ČSN EN 1011-6 Svařování – Doporučení pro svařování kovových materiálů – Část 6: Laserové svařování  
ČSN EN 1011-7 Svařování – Doporučení pro svařování kovových materiálů – Část 7: Elektronové svařování  
ČSN EN 1011-8 Svařování – Doporučení pro svařování kovových materiálů – Část 8: Svařování litin  
Svařování – určování stupňů jakosti, vady
ČSN EN ISO 5817 Svařování – Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným svařováním (kromě elektronového a laserového svařování) – Určování stupňů kvality  
ČSN EN ISO 6520-1 Svařování a příbuzné procesy – Klasifikace geometrických vad kovových materiálů – Část 1: Tavné svařování  
ČSN EN ISO 6520-2 Svařování a příbuzné procesy – Klasifikace geometrických vad kovových materiálů – Část 2: Tlakové svařování  
ČSN EN ISO 10042 Svařování – Svarové spoje hliníku a jeho slitin zhotovené obloukovým svařováním – Určování stupňů jakosti  
ČSN EN ISO 12932 Svařování – Hybridní laserové svařování ocelí, niklu a niklových slitin – Určování stupňů kvality  
ČSN EN ISO 13 919-1 Svařování – Svarové spoje zhotovené elektronovým a laserovým svařováním – Směrnice pro určování stupňů jakosti – Část 1: Ocel  
ČSN EN ISO 13 919-2 Svařování – Svarové spoje zhotovené elektronovým a laserovým svařováním – Směrnice pro určování stupňů jakosti – Část 2: Hliník a jeho svařitelné slitiny  
ČSN EN ISO 17658 Svařování - Vady při řezání kyslíkem, laserem a plasmou - Terminologie  
Svařování
ČSN ISO 857 Metody svařování, tvrdého a měkkého pájení - Slovník  
ČSN EN 1708-1 Svařování – Detaily základních svarových spojů na oceli – Část 1: Tlakové součásti  
ČSN EN 1708-2 Svařování – Detaily základních svarových spojů na oceli – Část 2: Součásti bez vnitřního přetlaku  
ČSN EN 1708-3 Svařování – Detaily základních svarových spojů na oceli – Část 3: Plátované, navařované a vykládané tlakové části  
ČSN EN 1792 Svařování – Vícejazyčný seznam termínů ze svařování a příbuzných procesů  
ČSN EN 50504 Validace zařízení pro obloukové svařování  
ČSN EN 60974-1 až 12 Zařízení pro obloukové svařování  
ČSN EN ISO 2553 Svarové a pájené spoje – Označování na výkresech  
ČSN EN ISO 3690 Svařování a příbuzné procesy – Stanovení obsahu vodíku v obloukově svařovaném svarovém kovu  
ČSN EN ISO 4063 Svařování a příbuzné procesy – Přehled metod a jejich číslování  
ČSN EN ISO 6848 Obloukové svařování a řezání – Netavící se wolframové elektrody – Klasifikace  
ČSN EN ISO 6947 Svařování a příbuzné procesy – Polohy svařování  
ČSN EN ISO 8249 Svařování – Stanovené Feritového čísla (FN) svarového kovu austenitických a duplexních feriticko-austenitických Cr-Ni korozivzdorných ocelí  
ČSN EN ISO 9013 Tepelné dělení – Klasifikace tepelných řezů – Geometrické požadavky na výrobky a úchylky jakosti řezu  
ČSN EN ISO 9692-1 Svařování a příbuzné procesy – Doporučení pro přípravu svarových spojů – Část 1: Svařování ocelí ručně obloukovým svařováním obalenou elektrodou, tavící se elektrodou v ochranném plynu, plamenovým svařováním, svařováním wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu a svařováním svazkem paprsků  
ČSN EN ISO 9692-2 Svařování a příbuzné procesy – Příprava svarových ploch – Část 2: Svařování ocelí pod tavidlem  
ČSN EN ISO 9692-3 Svařování a příbuzné procesy – Příprava svarových ploch – Část 3: Obloukové svařování hliníku a jeho slitin tavící se elektrodou v inertním plynu a wolframovou elektrodou v inertním plynu  
ČSN EN ISO 9692-4 Svařování a příbuzné procesy – Doporučení pro přípravu svarových spojů – Část 4: Plátované oceli  
ČSN EN ISO 13916 Svařování – Směrnice pro měření teploty předehřevu, teploty interpass a teploty dohřevu  
ČSN EN ISO 13920 Svařování – Všeobecné tolerance svařovaných konstrukcí – Délkové a úhlové rozměry – Tvar a poloha  
ČSN EN ISO 14555 Svařování – Obloukové přivařování svorníků z kovových materiálů  
ČSN EN 14610 Svařování a příbuzné procesy – Definice metod svařování kovů  
ČSN EN 14717 Svařování a příbuzné procesy – Environmentální kontrolní seznam  
ČSN EN ISO 14731 Svářečský dozor – Úkoly a odpovědnost  
ČSN EN ISO 15620 Svařování – Třecí svařování kovových materiálů  
ČSN EN ISO 17659 Svařování – Vícejazyčný slovník termínů svarových spojů se zobrazením  
ČSN EN ISO 17660-1 Svařování – Svařování betonářské oceli – Část 1: Nosné svarové spoje  
ČSN EN ISO 17660-2 Svařování – Svařování betonářské oceli – Část 2: Nenosné svarové spoje  
ČSN EN ISO 17662 Svařování – Kalibrace, verifikace a validace zařízení používaných pro svařování, včetně příbuzných činností  
ČSN EN ISO 25239-1 Třecí svařování s promíšením – Hliník – Část 1: Slovník  
ČSN 05 0000 Zváranie. Zváranie kovov. Základné pojmy  
ČSN 05 0002 Zváranie. Oblúkové a elektrotroskové zváranie a naváranie. Základné pojmy  
ČSN 05 0004 Zváranie. Elektrónové a laserové zváranie. Základné pojmy.  
ČSN 05 0010 Zváranie. Názvoslovie zvárania plastov  
ČSN 05 0040 Spájkovanie. Spájkovanie kovov. Základné pojmy.  
ČSN 05 0120 Výpočet svarových spojů strojních konstrukcí  
ČSN 05 0211 Tepelné a mechanické zpracování svarových spojů nelegovaných a nízkoleg.ocelí. Všeobecné zásady  
ČSN 05 0235 Svařování. Mezní úchylky svařenců a přídavky na obrábění  
ČSN 05 0600 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenie pre zváranie kovov. Projektovanie a príprava pracovísk  
ČSN  05 0601 Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov, prevádzka  
ČSN 05 0610 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre plameňové zváranie kovov a rezanie kovov  
ČSN  05 0630 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre oblúkové zváranie kovov  
ČSN 05 0650 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre odporové zváranie kovov  
ČSN 05 0671 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre laserové zváranie kovov  
ČSN 05 0672 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre elektrónové zváranie kovov  
ČSN 05 0705 Zaškolení pracovníků a základní kurzy svářečů  
ČSN 05 1144 Zváranie. Zvarové spoje. Skúšanie ocelí na odolnosť proti žíhacej praskavosti  
ČSN 05 1155 Nedestruktivní zkoušení svarů. Určování hloubky kořenových vad ve svaru defektometrem  
ČSN 05 1309 Zváranie. Zvariteľnosť kovov a jej hodnotenie. Všeobecné ustanovenia  
ČSN 05 1311 Zváranie. Zvariteľnosť ocelí na oblúkové zváranie. Skúšanie a hodnotenie  
ČSN 05 1313 Zváranie. Zvarový spoj. Meranie tvrdosti podľa Vickersa  
ČSN 05 2008 Zváranie. Oblúkové a elektrotroskové zváračky. Názvoslovie a triedenie  
ČSN 05 3400 Zváranie. Tepelné delenie kovov. Rezanie kovov kyslíkom a plazmou. Základné pojmy  
Značení základních materiálů a názvosloví
ČSN 42 0002 Číselné označování a rozdělení ocelí ke tváření  
ČSN 42 0006 Číselné označování a rozdělení slitin železa na odlitky  
ČSN 42 0010 Barevné označování ocelí  
ČSN 42 0015 Vady tvářených ocelových hutních výrobků. Názvosloví a třídění vad  
ČSN 42 0042 Hutnické názvosloví. Ocel a její výroba  
ČSN 42 0052 Hutní předvýrobky a výrobky z neželezných kovů a jejich slitin. Názvosloví  
ČSN 42 0054 Neželezné kovy a jejich slitiny. Označování chemickými značkami  
ČSN 42 0055 Neželezné kovy. Číselné označování těžkých a lehkých neželezných kovů  
ČSN 42 0056 Tepelné zpracování neželezných kovů a jejich slitin. Rozdělení, názvosloví a definice  
ČSN 42 0060 Vady hutních předvýrobků a výrobků z neželezných kovů a jejich slitin. Názvosloví a třídění vad  
ČSN 42 0062 Vady výkovků z neželezných kovů a jejich slitin. Názvosloví a třídění vad  
TNI CEN ISO/TR 15608 Svařování – směrnice pro zařazení kovových materiálů do skupin  
ČSN EN 1780-1 Hliník a slitiny hliníku - Označování slitinových hliníkových ingotů pro přetavení, předslitin a odlitků - Část 1: Číselné označování  
ČSN EN 1780-2 Hliník a slitiny hliníku - Označování slitinových hliníkových ingotů pro přetavení, předslitin a odlitků - Část 2: Označování chemickými značkami  
ČSN EN 1780-3 Hliník a slitiny hliníku - Označování slitinových hliníkových ingotů pro přetavení, předslitin a odlitků - Část 3: Pravidla zápisu chemického složení  
ČSN EN 10027-1 Systémy označování ocelí - Část 1: Stavba značek ocelí  
ČSN EN 10027-2 Systémy označování ocelí - Část 2: Systém číselného označování  
ČSN EN 12258-1 až 4 Hliník a slitiny hliníku - Termíny a definice – Část 1 až 4  
CEN ISO/TR 20172 Svařování – Zařazení materiálů do skupin – Evropské materiály  
Svařování – požadavky na tepelné zpracování (PWHT)
ČSN 42 0283 Předpisy pro zpracování uhlíkových a legovaných tvářených ocelí, užívaných na tlaková zařízení pracující při snížených teplotách  
ČSN 42 0284 Předpisy pro zpracování uhlíkových ocelí tř.11, 12 a ocelí na odlitky tř.26, užívaných pro stavbu parních kotlů, parovodů a tlakových nádob, pracujících za normálních nebo zvýšených teplot  
ČSN 42 0285 Předpisy pro zpracování uhlíkových ocelí tř.13 a 15 a ocelí na odlitky tř.27 a 28, užívaných pro stavbu parních kotlů, parovodů a tlakových nádob, pracujících za normálních nebo zvýšených teplot  
ČSN EN ISO 17663 Svařování – Požadavky na kvalitu tepelného zpracování souvisejícího se svařováním a příbuznými procesy  
ČSN EN 12952-5 Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 5: Provedení a konstrukční části kotle namáhaných tlakem Kapitola 10
ČSN EN 13445-2 Netopené tlakové nádoby - Část 2: Materiály Příloha B, metoda 1 – referenční tloušťky s a bez PWHT
ČSN EN 13445-4 Netopené tlakové nádoby - Část 4: Výroba Kapitola 10
ČSN EN 13480-4 Kovová průmyslová potrubí - Část 4: Výroba a montáž Kapitola 9.14
ISO/TR 14745 Welding -- Post-weld heat treatment parameters for steels Dostupná jen ze zahraničí. Např na SUTN (Zváranie. Parametre tepelného spracovania ocelí po zvarení).
Svařování - požadavky na svářečský personál
ČSN EN 287-6 Zkoušky svářečů – Tavné svařování – Část 6: Litina  
ČSN EN ISO 9606-1 Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli  
ČSN EN ISO 9606-2 Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 2: Hliník a jeho slitiny  
ČSN EN ISO 9606-3 Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 3: Měď a slitiny mědi  
ČSN EN ISO 9606-4 Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 4: Nikl a slitiny niklu  
ČSN EN ISO 9606-5 Zkoušky svářečů – Tavné svařování – Část 5: Titan a slitiny titanu, zirkon a slitiny zirkonu  
ČSN EN ISO 14732 Svářečský personál – Zkoušky svářečských operátorů a seřizovačů pro mechanizované a automatizované svařování kovových materiálů  
ČSN EN ISO 15618-1 Zkoušky svářečů pod vodou – Část 1: Svářeči – potápěči pro hyperbarické svařování za mokra  
ČSN EN ISO 15618-2 Zkoušky svářečů pod vodou – Část 1: Svářeči – potápěči pro hyperbarické svařování za sucha  
Svařování - kvalifikace postupů svařování
ČSN EN ISO 11970 Stanovení a schvalování postupů svařování pro výrobní svařování odlitků z ocelí  
ČSN EN ISO 15607 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Všeobecná pravidla  
ČSN EN ISO 15609-1 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Stanovení postupu svařování – Část 1: Obloukové svařování  
ČSN EN ISO 15609-2 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Stanovení postupu svařování – Část 2: Plamenové svařování  
ČSN EN ISO 15609-3 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Stanovení postupu svařování – Část 3: Elektronové svařování  
ČSN EN ISO 15609-4 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Stanovení postupu svařování – Část 4: Laserové svařování  
ČSN EN ISO 15609-5 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Stanovení postupu svařování – Část 5: Odporové svařování  
ČSN EN ISO 15609-6 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Stanovení postupu svařování – Část 6: Laserové hybridní svařování  
ČSN EN ISO 15610 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Kvalifikace na základě vyzkoušených svařovacích materiálů  
ČSN EN ISO 15611 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Kvalifikace na základě předchozí svářečské zkušenosti  
ČSN EN ISO 15612 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Kvalifikace na základě normalizovaného postupu svařování  
ČSN EN ISO 15613 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Kvalifikace na základě předvýrobní zkoušky svařování  
ČSN EN ISO 15614-1 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupů svařování – Část 1: Obloukové a plamenové svařování ocelí a obloukové svařování niklu a slitin niklu  
ČSN EN ISO 15614-2 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupů svařování – Část 2: Obloukové svařování hliníku a jeho slitin  
ČSN EN ISO 15614-3 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupů svařování – Část 3: Tavné svařování nelegovaných a nízkolegovaných litin  
ČSN EN ISO 15614-4 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupů svařování – Část 4: Konečná úprava hliníkových odlitků svařováním  
ČSN EN ISO 15614-5 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupů svařování – Část 5: Obloukové svařování titanu, zirkonu, a jejich slitin  
ČSN EN ISO 15614-6 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupů svařování – Část 6: Obloukové a plamenové svařování mědi a slitin mědi  
ČSN EN ISO 15614-7 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupů svařování – Část 7: Navařování  
ČSN EN ISO 15614-8 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupů svařování – Část 8: Svařování spojů trubek s trubkovnicí  
ČSN EN ISO 15614-10 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupů svařování – Část 10: Hyperbarické svařování za sucha  
ČSN EN ISO 15614-11 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupů svařování – Část 11: Elektronové a laserové svařování  
ČSN EN ISO 15614-12 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupů svařování – Část 12: Bodové, švové a výstupkové svařování  
ČSN EN ISO 15614-13 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupů svařování – Část 13: Stlačovací a odtavovací stykové svařování  
ČSN EN ISO 15614-14 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupů svařování – Část 14: Laserové svařování ocelí, niklu a niklových slitin  
NDT – nedestruktivní zkoušení
ČSN EN 1330-1 Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 1: Seznam obecných termínů  
ČSN EN 1330-2 Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 2: Společné termíny pro metody nedestruktivního zkoušení  
ČSN EN 1330-3 Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 3: Termíny používané v průmyslové radiografii  
ČSN EN 1330-4 Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 4: Termíny používané při zkoušení ultrazvukem  
ČSN EN 1330-7 Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 7: Termíny používané při zkoušení magnetickou metodou práškovou  
ČSN EN 1330-8 Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 8: Termíny používané při zkoušení těsnosti  
ČSN EN 1330-9 Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 9: Termíny používané při zkoušení akustickou emisí  
ČSN EN 1330-10 Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 10: Termíny používané při vizuální kontrole  
ČSN EN 1330-11 Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 11: Termíny používané při rentgenové difrakci polykrystalických a amorfních materiálů  
ČSN EN 1593 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Bublinková metoda  
ČSN EN 1711 Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkouška svarů vířivými proudy analýzou komplexní roviny  
ČSN EN 1779 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Kritéria pro volbu metod a postupů  
ČSN EN ISO 2400 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Specifikace pro kalibrační měrku č. 1  
ČSN EN ISO 3059 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení kapilární a magnetickou práškovou metodou - Podmínky prohlížení  
ČSN EN ISO 3452-1 Nedestruktivní zkoušení - Kapilární zkouška - Část 1: Obecné zásady  
ČSN EN ISO 3452-2 Nedestruktivní zkoušení - Kapilární zkouška - Část 2: Zkoušení kapilárních prostředků  
ČSN EN ISO 3452-3 Nedestruktivní zkoušení - Kapilární zkouška - Část 3: Kontrolní měrky  
ČSN EN ISO 3452-4 Nedestruktivní zkoušení - Kapilární zkouška - Část 4: Vybavení  
ČSN EN ISO 3452-5 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení kapilární metodou - Část 5: Zkoušení kapilární metodou při teplotách vyšších než 50 °C  
ČSN EN ISO 3452-6 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení kapilární metodou - Část 6: Zkoušení kapilární metodou při teplotách nižších než 10 °C  
ČSN ISO 5579 Nedestruktivní zkoušení - Radiografické zkoušení kovových materiálů s použitím filmu a rentgenového nebo gama záření - Základní pravidla  
ČSN EN ISO 7963 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Specifikace pro kalibrační měrku č. 2  
ČSN EN ISO 9712 Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT  
ČSN EN ISO 9934-1 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení magnetickou práškovou metodou - Část 1: Všeobecné zásady  
ČSN EN ISO 9934-2 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení magnetickou metodou práškovou - Část 2: Zkušební prostředky  
ČSN EN ISO 9934-3 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení magnetickou metodou práškovou - Část 3: Přístroje  
ČSN EN ISO 10675-1 Nedestruktivní zkoušení svarů - Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení - Část 1: Ocel, nikl, titan a jejich slitiny  
ČSN EN ISO 10675-2 Nedestruktivní zkoušení svarů - Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení - Část 2: Hliník a jeho slitiny  
ČSN EN ISO 10863 Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Použití difrakční techniky měření doby průchodu (TOFD)  
ČSN EN ISO 11666 Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Stupně přípustnosti  
ČSN EN ISO 11699-1 Nedestruktivní zkoušení - Filmy pro průmyslovou radiografii - Část 1: Klasifikace filmových systémů pro průmyslovou radiografii  
ČSN EN ISO 11699-2 Nedestruktivní zkoušení - Filmy pro průmyslovou radiografii - Část 2: Kontrola zpracování filmu pomocí referenčních hodnot  
ČSN EN 12543-1 Nedestruktivní zkoušení - Charakteristiky ohniska průmyslových rentgenových zařízení pro nedestruktivní zkoušení - Část 1: Skenovací metoda  
ČSN EN 12543-2 Nedestruktivní zkoušení - Charakteristiky ohniska průmyslových rentgenových zařízení pro nedestruktivní zkoušení - Část 2: Radiografická metoda dírkovou komorou  
ČSN EN 12543-3 Nedestruktivní zkoušení - Charakterizace a ověřování ultrazvukového zkušebního zařízení - Část 3: Kompletní zkušební zařízení  
ČSN EN 12543-4 Nedestruktivní zkoušení - Charakteristiky ohniska průmyslových rentgenových zařízení pro nedestruktivní zkoušení - Část 4: Metoda hrany  
ČSN EN 12543-5 Nedestruktivní zkoušení - Charakteristiky ohniska průmyslových rentgenových zařízení pro nedestruktivní zkoušení - Část 5: Měření efektivní velikosti ohniska rentgenky s mini a mikro ohniskem  
ČSN EN 12668-1 Nedestruktivní zkoušení - Charakterizace a ověřování ultrazvukového zkušebního zařízení - Část 1: Přístroje  
ČSN EN 12668-2 Nedestruktivní zkoušení - Charakterizace a ověřování ultrazvukového zkušebního zařízení - Část 2: Sondy  
ČSN EN 12668-3 Nedestruktivní zkoušení - Charakterizace a ověřování ultrazvukového zkušebního zařízení - Část 3: Kompletní zkušební zařízení  
ČSN EN ISO 12706 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení kapilární metodou - Terminologie  
ČSN EN ISO 12718 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení vířivými proudy - Terminologie  
ČSN EN 13018 Nedestruktivní zkoušení - Vizuální kontrola - Všeobecné zásady  
ČSN EN ISO 13588 Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Využití automatizované techniky phased array  
ČSN EN 13927 Nedestruktivní zkoušení - Vizuální kontrola - Zařízení  
ČSN P CEN/TS 15053 Nedestruktivní zkoušení - Doporučení na typy vad u zkušebních vzorků pro zkoušky  
ČSN EN ISO 15549 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení vířivými proudy - Všeobecné zásady  
ČSN EN ISO 15626 Nedestruktivní zkoušení svarů - Technika měření doby průchodu difrakčních vln (TOFD) - Stupně přípustnosti  
TNI CEN/TR 15589 Nedestruktivní zkoušení - Pravidla procesu pro schvalování NDT pracovníků uznanými organizacemi třetí strany podle ustanovení směrnice 97/23/EC  
ČSN EN 16018 Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Termíny používané při zkoušení ultrazvukem technikou phased array  
ČSN EN ISO 16810 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Obecné zásady  
ČSN EN ISO 16811 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Nastavení citlivosti a časové základny  
ČSN EN ISO 16823 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Průchodová technika  
ČSN EN ISO 16826 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Zjišťování diskontinuit kolmých k povrchu  
ČSN EN ISO 16827 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Charakterizace a stanovení velikosti diskontinuit  
ČSN EN ISO 16828 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Technika měření doby průchodu difrakčních vln jako metoda pro detekci a stanovení velikosti diskontinuit  
ČSN EN ISO 17635 Nedestruktivní zkoušení svarů - Všeobecná pravidla pro kovové materiály  
ČSN EN ISO 17636-1 Nedestruktivní zkoušení svarů - Radiografické zkoušení - Část 1: Metody rentgenového a gama záření využívající film  
ČSN EN ISO 17636-2 Nedestruktivní zkoušení svarů - Radiografické zkoušení - Část 2: Metody rentgenového a gama záření využívající digitální detektory  
ČSN EN ISO 17637 Nedestruktivní zkoušení svarů - Vizuální kontrola tavných svarů  
ČSN EN ISO 17638 Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení magnetickou metodou práškovou  
ČSN EN ISO 17640 Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Techniky, třídy zkoušení a hodnocení  
ČSN EN ISO 18265 Kovové materiály - Převod hodnot tvrdosti  
ČSN EN ISO 19232-1 Nedestruktivní zkoušení - Kvalita obrazu radiogramů – Část 1: Stanovení hodnot kvality obrazu drátkovými měrkami  
ČSN EN ISO 19232-2 Nedestruktivní zkoušení - Kvalita obrazu radiogramů - Část 2: Stanovení hodnot kvality obrazu měrkami typu stupeň/otvor  
ČSN EN ISO 19232-3 Nedestruktivní zkoušení - Kvalita obrazu radiogramů - Část 3: Třídy kvality obrazu  
ČSN EN ISO 19232-4 Nedestruktivní zkoušení - Kvalita obrazu radiogramů - Část 4: Experimentální stanovení hodnot kvality obrazu a tabulek kvality obrazu  
ČSN EN ISO 19232-5 Nedestruktivní zkoušení - Kvalita obrazu radiogramů - Část 5: Stanovení hodnot neostrosti obrazu dvojdrátkovou měrkou  
ČSN EN ISO 22825 Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Zkoušení svarů u austenitických ocelí a slitin niklu  
ČSN EN ISO 23277 Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení svarů kapilární metodou - Stupně přípustnosti  
ČSN EN ISO 23278 Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení svarů magnetickou metodou práškovou - Stupně přípustnosti  
ČSN EN ISO 23279 Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Posouzení charakteru indikací ve svarech  
Svařovací materiály
ČSN EN ISO 544 Svařovací materiály – Technické dodací podmínky přídavných materiálů a tavidel – Druhy výrobků, rozměry, mezní úchylky a označování  
ČSN EN ISO 636 Svařovací materiály – Tyče a dráty pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí wolframovou elektrodou v inertním plynu a jejich svarové kovy - Klasifikace  
ČSN EN ISO 1071 Svařovací materiály – Obalené elektrody, dráty, tyčinky a plněné elektrody pro tavné svařování litiny - Klasifikace  
ČSN EN 1045 Tvrdé pájení - Tavidla pro tvrdé pájení - Klasifikace a technické dodací podmínky  
ČSN EN ISO 3581 Svařovací materiály – Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování antikorozních a žáruvzdorných ocelí - Klasifikace  
ČSN EN ISO 2560 Svařovací materiály – Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí - Klasifikace  
ČSN EN ISO 3580 Svařovací materiály – Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování žáropevných ocelí - Klasifikace  
ČSN EN ISO 3581 Svařovací materiály – Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování antikorozních a žáruvzdorných ocelí – Klasifikace  
ČSN EN ISO 3677 Přídavné kovy pro měkké pájení, tvrdé pájení a pájení do úkosu  
ČSN EN ISO 6847 Svařovací materiály – Příprava návaru svarového kovu pro chemický rozbor  
ČSN EN 12074 Svařovací materiály – Požadavky jakosti pro výrobu, dodávky a distribuci materiálů pro svařování a příbuzné procesy  
ČSN EN ISO 12153 Svařovací materiály – Plněné elektrody bez a s plynovou ochranou pro obloukové svařování niklu a niklových slitin - Klasifikace  
ČSN EN 12536 Svařovací materiály – Dráty pro plamenové svařování nelegovaných a žáropevných ocelí - Klasifikace  
ČSN EN 13479 Svařovací materiály – Všeobecná výrobková norma pro přídavné kovy a tavidla pro tavné svařování kovových materiálů  
ČSN EN ISO 14171 Svařovací materiály – Drátové elektrody, plněné elektrody a kombinace elektroda-tavidlo pro svařování pod tavidlem nelegovaných a jemnozrnných ocelí - Klasifikace  
ČSN EN ISO 14172 Svařovací materiály – Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování niklu a slitin niklu - Klasifikace  
ČSN EN ISO 14174 Svařovací materiály – Tavidla pro obloukové svařování pod tavidlem a elektrostruskové svařování - Klasifikace  
ČSN EN ISO 14175 Svařovací materiály – Plyny a jejich směsi pro tavné svařování a příbuzné procesy  
ČSN EN ISO 14341 Svařovací materiály – Drátové elektrody pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí v ochranném plynu a jejich svarové kovy - Klasifikace  
ČSN EN ISO 14343 Svařovací materiály – Drátové elektrody, páskové elektrody, dráty a tyče pro obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí - Klasifikace  
ČSN EN ISO 14344 Svařovací materiály – Opatřování přídavných materiálů a tavidel  
ČSN EN ISO 14372 Svařovací materiály – Stanovení odolnosti proti vlhkosti u obalených elektrod pro ruční obloukové svařování měřením difúzního vodíku  
ČSN EN ISO 14532-1 Svařovací materiály – Zkušební metody a požadavky na jakost – Část 1: Základní metody a stanovení shody přídavných materiálů pro ocel, nikl a niklové slitiny  
ČSN EN ISO 14532-2 Svařovací materiály – Zkušební metody a požadavky na jakost – Část 2: Posuzování shody drátových elektrod, drátů a tyčinek pro svařování hliníkových slitin  
ČSN EN 14700 Svařovací materiály – Svařovací materiály pro tvrdé návary  
ČSN EN ISO 15792-1 Svařovací materiály – Zkušební metody – Část 1: Zkušební metody pro zkušební vzorky z čistých svarových kovů z oceli, niklu a slitin niklu  
ČSN EN ISO 15792-2 Svařovací materiály – Zkušební metody – Část 2: Příprava jednostranně a oboustranně svařovaných zkušebních kusů pro zhotovení vzorků z oceli  
ČSN EN ISO 15792-3 Svařovací materiály – Zkušební metody – Část 3: Klasifikační zkoušení způsobilosti svařovacích materiálů pro svařování v polohách a k průvaru kořene u koutových svarů  
ČSN EN ISO 16834 Svařovací materiály – Drátové elektrody, dráty a tyče pro obloukové svařování vysokopevných ocelí tavící se elektrodou v ochranném plynu a jejich svarové kovy - Klasifikace  
ČSN EN ISO 17632 Svařovací materiály – Plněné elektrody pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí s ochranou plynu a bez ochrany plynu – Klasifikace  
ČSN EN ISO 17633 Svařovací materiály – Plněné elektrody a tyčinky pro obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí s přívodem a bez přívodu ochranného plynu – Klasifikace  
ČSN EN ISO 17634 Svařovací materiály – Plněné elektrody pro obloukové svařování žáropevných ocelí v ochranném plynu – Klasifikace  
ČSN EN ISO 18273 Svařovací materiály – Svařovací dráty a tyče pro svařování hliníku  
ČSN EN ISO 18274 Svařovací materiály – Drátové elektrody, páskové elektrody, svařovací dráty a tyče pro tavné svařování niklu a slitin niklu - Klasifikace  
ČSN EN ISO 18275 Svařovací materiály – Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování vysokopevnostních ocelí - Klasifikace  
ČSN EN ISO 18276 Svařovací materiály – Plněné elektrody pro obloukové svařování vysokopevnostních ocelí v ochranném plynu a bez ochranného plynu - Klasifikace  
ČSN EN ISO 21952 Svařovací materiály – Drátové elektrody, dráty a tyče pro obloukové svařování v ochranném plynu žáropevných ocelí a jejich svarové kovy - Klasifikace  
ČSN EN 22401 Svařování – Obalené elektrody – Stanovení výtěžnosti, účinnosti a součinitele navaření  
ČSN EN ISO 24034 Svařovací materiály – Drátové elektrody, dráty a tyče pro tavné svařování titanu a slitin titanu – Klasifikace  
ČSN EN ISO 24373 Svařovací materiály – Svařovací dráty a tyče pro tavné svařování mědi a slitin mědi - Klasifikace  
ČSN EN ISO 24598 Svařovací materiály – Svařovací elektrody, plněné elektrody a kombinace elektroda-tavidlo pro obloukové svařování žáropevných ocelí pod tavidlem - Klasifikace  
ČSN EN ISO 26304 Svařovací materiály – Drátové elektrody, plněné elektrody a kombinace elektroda-tavidlo pro obloukové svařování vysokopevných ocelí pod tavidlem - Klasifikace  
   

Přehled metod tavného svařování

 1.  Přehled vybraných (nejpoužívanějších) metod (procesů) tavného svařování a pájení v průmyslu zpracování kovů

Při tvorbě technické dokumentace svařovaných SKK (systémů, konstrukcí a komponent) je v technické praxi používáno zkrácené značení jednotlivých metod svařování ve výkresech, technologických postupech, technických zprávách aj. Znalost tohoto způsobu značení je nutná pro jednotlivé zúčastněné profese podílející se na tvorbě jednotlivých typů technické dokumentace. V ČR bylo v minulosti zvykem používat různé zkratky písmenné jako ROS pro svařování ruční obalenou elektrodou nebo APT pro automatické svařování pod tavidlem, popřípadě zkratka WIG.

Zkrácené značení je uvedeno v ČSN EN ISO 4063, které je založeno na číselném značení v podobě jedno, dvou a tříčíselné značky. V praxi se uvádí převážně jen značka tříčíselná definující konkrétní „podskupinu“ metody svařování, v normě uvedená jako „úplné označení metody svařování“. Označení pak vypadá např. takto: ISO 4063 – 141 nebo může být u metody 13 doplněno o způsob přenosu svarového kovu např. takto: ISO 4063 – 131 – P pro pulzní přenos.

Společně s ČSN EN ISO se používá ČSN EN 14610 Svařování a příbuzné procesy – Definice metod svařování kovů, která uvádí termíny a definice z oblasti metod svařování kovů.

Vedle tohoto číselného značení používaného v systému EN ISO norem pro oblast svařování je také často používáno anglické zkrácené označení dle AWS popřípadě některé zkratky evropské angličtiny neuvedené v AWS, jako jsou zkratky MIG/MAG, TIG apod., zejména u dokumentace mimoevropské provenience. Zde je nutné si uvědomit, že v normách AWS jsou uvedeny i metody, neuváděné v ISO 4063 a naopak.

V běžné technické praxi se lze setkat s ustáleným rozsahem používaných hlavních metod tavného svařování - obalenou elektrodou, svařování tavící se elektrodou pod tavidlem, svařování tavící se elektrodou v ochranných plynech a svařování netavící se elektrodou v ochranných plynech - které lze zredukovat na následující seznam:

111 - Ruční obloukové svařování obalenou elektrodou (MMAW, SMAW)

114 - Obloukové svařování plněnou elektrodou bez ochranného plynu

121 - Svařování pod tavidlem drátovou elektrodou

131 - Obloukové svařování tavící se elektrodou v inertním plynu; MIG svařování (ze zkratky evrospké angličtiny pro Metal Inert Gas)

132 - Obloukové svařování tavící se plněnou elektrodou v inertním plynu.

135 - Obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu; MAG svařování (ze zkratky evropské angličtiny pro Metal Active Gas)

136 - Obloukové svařování plněnou elektrodou v aktivním plynu

141 - Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu; WIG svařování (ze zkratky evropské angličtiny pro Wolfram Inert Gas)

151 - Plazmové MIG svařování

311 - Kyslíko-acetylenové svařování

912 – Plamenové tvrdé pájení

942 – Plamenové měkké pájení

943 – Měkké pájení páječkou

 1. Přehled metod tavného svařování a jejich číslování podle ČSN EN ISO 4063

Tabulka uvádí přehled metod tavného svařování, které je nejrozšířenějším způsobem svařování při zpracování kovů, tj. bez svařování tlakového a se kterým přijdou nejčastěji projektanti, konstruktéři, technologové a svářeči do kontaktu.

Pro upřesnění je doplněn název vybraných metod svařování dle americké angličtiny s použitím platných zkratek dle norem AWS (American Welding Standards), jelikož se mnohdy liší od termínů používaných v evropské angličtině a evropských normách.

Při používání zahraniční literatury se v oblasti svařování liší některé odborné výrazy v americké angličtině (a zpravidla dle norem AWS nebo ASME) od evropské angličtiny (v normách EN a EN ISO, ISO). Tabulka tak umožní orientaci v oblasti metod svařování v anglicko-jazyčné literatuře.

Číslo metody dle ČSN EN ISO 4063 Název metody česky Název metody anglicky
Evropa AWS (A3.0, A2.4)
1 Obloukové svařování Arc welding Arc welding AW
11 Obloukové svařování tavící se elektrodou bez ochranného plynu Metal arc welding without gas protection    
111 Ruční obloukové svařování obalenou elektrodou Manual metal arc welding Metal arc welding with covered electrode; MMA Shielded metal arc welding SMAW
112 Gravitační obloukové svařování obalenou elektrodou Gravity (arc) welding with covered electrode   Gravity feed welding
114 Obloukové svařování plněnou elektrodou bez ochranného plynu Self-shielded tubular cored arc welding FCAW   FCAW-S  
12 Svařování pod tavidlem Submerged arc welding SAW Submerged arc welding SAW
121 Svařování pod tavidlem drátovou elektrodou Submerged arc welding with strip electrode    
122 Svařování pod tavidlem páskovou elektrodou Submerged arc welding with strip electrode    
124 Svařování pod tavidlem s přídavkem kovového prášku Submerged arc welding with metallic powder addition    
125 Svařování pod tavidlem plněnou elektrodou Submerged arc welding with tubular cored electrode    
126 Svařování pod tavidlem plněnou páskovou elektrodou Submerged arc welding with tubular cored electrode    
13 Obloukové svařování tavící se elektrodou v ochranném plynu Gas-shielded metal arc welding (SMAW)   Gas metal arc welding GMAW, GMAW-P s pulzem
131 Obloukové svařování tavící se elektrodou v inertním plynu; MIG svařování (ze zkratky evrospké angličtiny pro Metal Inert Gas) MIG welding with solid wire electrode;   Gas metal arc welding using inert gas and solid wire electrode GMAW-S
132 Obloukové svařování tavící se plněnou elektrodou v inertním plynu. MIG welding with flux cored electrode;   Flux cored arc welding FCAW  
133 Obloukové svařování tavící se plněnou elektrodou s kovovým práškem v inertním plynu MIG welding with metal cored electrode;   Gas metal arc welding using inert gas and metal cored wire FCAW
135 Obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu; MAG svařování (ze zkratky evropské angličtiny pro Metal Active Gas) MAG welding with solid wire electrode;   Gas metal arc welding using active gas with solid wire electrode GMAW-S
136 Obloukové svařování plněnou elektrodou v aktivním plynu MAG welding with flux cored electrode Gas metal arc welding using active gas and flux cored electrode FCAW
137 Obloukové svařování plněnou elektrodou v inertním plynu Tubular flux-cored metal arc welding with inert gas shielding FCAG  Flux cored arc welding FCAW-S
138 Obloukové svařování plněnou elektrodou s kovovým práškem v aktivním plynu MAG welding with metal cored electrode Gas metal arc welding using active gas and metal cored electrode FCAW
14 Obloukové svařování netavící se elektrodou v ochranném plynu Gas – shielded arc welding with non-consumable tungsten electrode Gas tungsten arc welding GTAW GTAW-P s pulsem
141 Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu; WIG svařování (ze zkratky evropské angličtiny pro Wolfram Inert Gas) TIG welding with solid filler material (wire/rod) Gas tungsten arc welding using inert gas and solid filler material (wire/rod) GTAW
142 Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu bez přídavného materiálu TAG Autogenous TIG welding TAG Autogenous gas tungsten arc welding using inert gas
143 Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu s plněnou elektrodou nebo tyčí TIG welding with tubular cored filler material (wire/rod) Gas tungsten arc welding using inert gas and tubular cored filler material GTAW
145 Obloukové svařování wolframovou elektrodou s redukčním podílem plynu v jinak inertním plynu s plným drátem nebo tyčí TIG welding using reducing gas and solid filler material Gas tungsten arc welding using inert gas plus reducing gas additions and solid filler material (wire/rod)
146 Obloukové svařování wolframovou elektrodou s redukčním podílem plynu v jinak inertním plynu s plněnou elektrodou nebo tyčí TIG welding using reducing gas and tubular cored filler material (wire/rod) Gas tungsten arc welding using inert gas plus reducing gas additions and tubular cored filler material /wire/rod)
147 Obloukové svařování wolframovou elektrodou s aktivním podílem plynu v jinak inertním plynu Gas-shielded arc welding with non-concumable tungsten electrode using active gas Gas tungsten arc welding using active gas
15 Plazmové svařování Plasma arc welding Plasma arc welding PAW
151 Plazmové MIG svařování Plasma MIG welding
152 Plazmové svařování s přídavkem prášku Powder plasma arc welding
153 Plazmové svařování s přeneseným plazmovým obloukem Plasma welding with transfered arc
154 Plazmové svařování s nepřeneseným plazmovým obloukem Plasma arc welding with non-transfered arc
155 Plazmové svařování s polopřeneseným plazmovým obloukem Plasma arc welding with semi-transferred arc
185 Svařování magneticky ovládaným obloukem Magneically impelled arc welding Magneically impelled arc welding MIAW
3 Plamenové svařování Gas welding GW Oxyfuel gas welding
31 Plamenové svařování s kyslíkem Oxyfuel gas welding Oxyfuel welding OFW
311 Kyslíko-acetylenové svařování Oxyacetylene welding Oxyacetylene welding OAW
312 Kyslíko-propanové svařování Oxypropane welding -
313 Kyslíko-vodíkové svařování Oxyhydrogen welding Oxyhydrogen welding OHW
5 Svařování svazkem papsrsků Beam welding  
51 Elektronové svařování Electron beam welding Electron beam welding EBW
511 Elektronové svařování ve vakuu Electron beam welding in vacuum
512 Elektronové svařování v atmosféře Electron beam welding in atmosphere
513 Elektronové svařování s přídavkem ochranných plynů Electron beam welding with addition of shielded gasses
52 Laserové svařování Laser welding Laser beam welding LBW
521 Svařování pevnolátkovým laserem Solid state laser welding
522 Svařování plynovým laserem Gas laser welding
523 Svařování diodovým laserem Diode laser welding Semi-conductor laser welding